Foreningen Severin

... for udvikling af civilsamfundet

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vedtægter

Vedtægter for folkeoplysningsforeningen SEVERIN.

§ 1. SEVERIN er en NGO. Det vil sige en dansk folkeoplysningsforening med et almennyttigt sigte, der virker indenfor rammerne af en ikke-statslig og ikke-profitorienteret målsætning. Foreningens hjemsted er Ejby Kommune på Fyn. Afdelinger kan oprettes alle steder indenfor foreningens virkeområde.
NGOens formål er på grundlag af den grundtvigske folkeoplysningstradition at udbrede kendskabet til og anvendeligheden af dansk folkeoplysning gennem projekter, kurser og pædagogisk udvikling der fremmer personlig og samfundsmæssig dannelse, fremmer de folkelige forudsætninger for demokrati, bæredygtig udvikling og mellemfolkelig forståelse.

§ 2. NGOens aktiviteter udgår fra Brovej 7 5464 Brenderup, hvor kontor og faciliteter lejes.

§ 3. NGOens drift varetages af en ansat projektleder hvis ansættelsesvilkår aftales med formanden

§ 4. Som medlem af NGOen kan optages alle, der støtter foreningens målsætning. Foreningens medlemmer har stemmeret ved den årlige generalforsamling, men har ellers intet personligt ansvar for foreningens forpligtigelser. Dette gælder også for bestyrelses medlemmer

§ 5. Generalforsamlingen er NGOens øverste myndighed. Generalforsamlingen udgøres af foreningens medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af maj. Der indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 14 dage. Generalforsamlingen bekendtgøres skriftligt til foreningens medlemmer.
Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Projektlederen aflægger beretning
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Valg af revisor
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde i skriftlig form senest 30 dage før generalforsamlingen
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes inden 30 dage efter at enten 2 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af medlemmerne skriftligt har krævet det. Indkaldelse skal foreligge senest 14 dage før mødets afholdelse. Forslag til dagsorden må indsendes samtidigt med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Der indkaldes som ved ordinær generalforsamling sammen med dagsorden

§ 6. Generalforsamlingen foretager valg af bestyrelse samt revisor og kan træffe beslutninger i alle spørgsmål. Alle beslutninger træffes med stemmeflerhed. Vedtagne beslutninger føres til referat, der underskrives af dirigenten

§ 7. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Der opstilles mindst 2 kandidater mere end der vælges

§ 8. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af NGOen. Dog således at bestyrelsen ved uddelegering til projektlederen giver denne bemyndigelse til i den daglige drift og beslutningstagen vedrørende fremtidige aktiviteter at agere indenfor rammerne af projektlederens ansættelsesbrev. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Formanden ansætter og afskediger projektlederen.

§ 9. Projektlederen foretager ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale i NGOen indenfor rammerne af ansættelsesbrevet.

§ 10. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31.12. Projektlederen udarbejder et årligt budget

§ 11. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages med mindst ¾ af de fremmødte stemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

§ 12. ¾ af de fremmødtes stemmer kan på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger beslutte sig for NGOens ophør.
Hvis NGOen ejer udstyr eller har formue, tilfalder disse – efter bestyrelsens skøn og afgørelse – aktiviteter der falder indenfor NGOens vedtægtsbestemte formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 12.6 1997

Dirigent

Mogens Godballe

 

Log på